UBUTUMWA NYAGASANI YEZU YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 02/05/2010

Published on by KANYARWANDA

UBUTUMWA NYAGASANI YEZU YAHAYE BYISHIMO KU ITARIKI YA 02/05/2010

---------------------------------------

Nyagasani Yezu yaje ababaye cyane, ari mu rumuri rwinshi cyane ntabona icyo ndugereranya narwo, nuko aranyitegereza, aransuhuza, ati:

NY. : Byishimo mwana wanjye,uraho?

BY. : Uraho Papa!

NY. : Umeze ute?

BY.: Papa, meze neza gahoro nawe urabibona, ndatotezwa hirya no hino ndetse banyita umusazi, birirwa bamvuga uko ntari.

NY.: Mwana wanjye, ibyo bigomba kubaho, ibyo rero ugomba kubyemera kuko ibyo nanjye nahuye n’ibirenze ibyo. None rero mwana wanjye, ni ukwihangana kandi ukabyemera, kuko abantu ni abantu bagomba kuvuga ibyo bishakiye.

BY.: Papa, nanjye narabyemeye kuko ibitotezo ntacyo bimbwiye. Papa, mfite ubwoba, ibyo mukomeje kunyereka binteye ubwoba, singisinzira kubera biriya byose mukomeje kunyereka.

NY.: Mwana wanjye, biriya byose ubona nkomeje kukwereka ni ko bimeze, ntagishobora guhinduka na kimwe kubyo navuze kuko ibimenyetso bihagije mwarabibonye, ntagisigaye, amazi agiye kurenga inkomba, kandi narababwiye kuva kera. Nabatumyeho intumwa n’abahanuzi ntimwabumvise ahubwo mwibereye mu tuntu n’utundi. Ibyo byose rero mukomeje gukangisha mugiye kubibura mubireba, mugiye kujana nabyo, kuko ntacyo ntababwiye. Naravuze, naravuze, naravuze nyamara ubu butumwa busa n’ubwa nyuma.

Mwana wanjye, ongera unsuhurize abana banjye bose ntawe urobanuye, uti: nimugire amahoro, nimugire amahoro, nimugire amahoro. Bambwirire, uti uyu munsi ndiyiziye, ndiyiziye, ndiyiziye, ndaje kandi nje ndi umwami w’isi n’ijuru. Mbisubiyemo, ubu butumwa musa n’abari kubwirwa ubwa nyuma. Ndaje, ndaje, nje guhorera abana banjye bakomeje kurengana hirya no hino muri kino gihugu cy’u Rwanda.

Narababwiye, muranga murananaira none mureke ibyavuzwe byuzuzwe. Dore aho nahereye mvuga ariko mwanze kumva.

Bayobozi, bategetsi b’iyi si, ibyo nabasabye gukora nta na kimwe mwakoze ahubwo mutsimbaraye ku bintu. Iyo mitungo mukangisha si iyanyu, n’abandi bari bayifite. Murayibuze kuko ibintu ntabwo ari ibyanyu, ntimuzi uwabibahaye uwo ari we.

Bana banjye, muririrwa muhimba udutsiko hirya no hino, mubeshya ngo mufite amahoro kandi benshi barira. Bana banjye, sibwo bwa mbere nabibabwira, ibi byose muri gupfa ngiye kubirimbura namwe ntabasize kuko murambabaje cyane.

Bana banjye, ndiyiziye, ndiyiziye, nje guhorera abana banjye bakomeje kurengana hirya no hino muri kino gihugu. Ndaje, nje kurengera abana banjye benshi bakomeje kurohwa mu buroko, abandi bakomeje kurigiswa, abandi bakomeje guhunga igihugu ari mwe bahunga mwebwe bayobozi bakuru.

Igihe rero kirageze cyo kurenganura abana banjye bakomeje kurengana, ngiye kwishungurira inyanyamugayo. Ngiye kubereka ko ari jye Mwami w’isi n’ijuru.

Byishimo mwana wanjye, ubu butumwa uhite ubutanga nta bwoba ufite, hatagira uwitwaza ko ntacyo yamenye. Bambwirire, uti sinshaka amacakubiri mu gihugu cyanye, u Rwanda ni urwanjye, ubu ndwicayemo jye n’umubyeyi wanjye. None rero bana banjye simbabwiye umunsi cyangwa isaha, ariko muratunguwe. Bategetsi, bayobozi b’iyi si mwabonye ibimenyetso byinshi bihagije, ntacyo mutabwiwe, ntacyo mutazi, ubu rero ngiye kubereka ko ari jye mwami w’isi n’ijuru kandi ko ari jye utanga amahoro.

Bana banjye, nimusenge kenshi, mwicuze cyane, mumenye ko u Rwanda narutashye ndwicayemo kandi ngiye kurenganura benshi. Ariko bana banjye icyanzanye n’ubu ntimurakimenya. Naje mbazaniye byinshi, ndabibabwira ariko mubisiga aho mubyumviye.

Bana banjye, mugeze mu bihe bikomeye cyane, niyo mpamvu uyu munsi nje kubabwira amagambo ababaje cyane kuko mbona mugeze mu icuraburindi. Mugeze mu gihe cy’amarira menshi, mu minsi mike igihugu kigiye guhinduka imiborogo gusa kandi narababwiye kuva kera. Abantu benshi baratashye, umubyeyi agiye kwifuza kuba atarabyaye. Bana banjye koko mwakumvise nibura hakagira urokoka,

bana banjye Shitani ubu irabugarije, ubu iri gukorera hirya no hino ku mugaragaro. Bana banjye, nimuhunge icyaha kibateranya n’Imana yanyu.

Mwana wanjye, bambwirire, uti gusenga, kugira neza hari abo bireba n’abo bitareba?Mwese birabareba. Bambwirire, uti usenga ahagaze, usenga apfukamye, usenga yubitse umutwe,mwese nimuhagurukire rimwe mutakambe, niteguye kubatega amatwi.

Mwana wanjye, mbwirira abanyakigali, uti uyu murwa mutuye ugiye guhinduka amatongo kuko ibi byose mbabwira niho bigiye guhera. Banyakigali, banyakigali, muramenye ntimuzampimbire ibyo ntavuze kuko iyo mungerekeye birushaho kumbabaza. Ibi mbibabwiye kuko mbona igihe kibuzuriyeho kubera kutumba kwanyu.

Mwana wanjye, bambwirire, uti ndareba uyu murwa wanyu, inkovu zanjye zikarushaho kugashuka. Ubu umubyeyi wanjye ari kurira aririra u Rwanda kubera ibibi bigiye kuhabera. Bana banjye b’Abanyarwanda, narabakunze ndabagenderera ariko mwanze kumva, nimureke rero ibyavuzwe byuzuzwe. Bana banjye, nkomeje kureba uyu murwa wanyu inkovu zanjye zikarushaho kugashuka kuko uyu murwa nta buye rizasigara rigeretse ku rindi kubera kutumva kwanyu kw’Abanyarwanda.

Mwana wanjye, mbwirira abanyakigali, uti “Uwanze kumva ntiyanze no kubona”. Uwumva yumve, utumva nawe ni akazi ke kandi ufite amaso yo kureba narebe aho ibintu bigeze maze ashishoze.

Byose bigiye gutangirira mu murwa mukuru kuko niwo ufite ibibi byinshi n’abandi muri mu mpande zinyuranye mubyumve. Ndikuvuga umurwa Kigali, Kigali we. Banyakigali, mushatse mwumve inzira zikigendwa. Mbisubiyemo, ubu butumwa busa n’ubwa mbere na nyuma, kuko ntacyo ntababwiye. Mbere byari amarenga, arikononeho ntabwo bikira amarenga.

Bana banjye ndabakunda, niyo mpamvu nkomeza kubibutsa isezerano nagiranye namwe.

Mwana wanjye, bambwirire, uti icyago kirabagwiririye kandi kibaguye gitumo kandi kizarokoka bakeya.

Bana banjye, ntabwo mbasabye ku mitungo yanyu, ndabasaba urukundo rurang abana b’Imana.

Mwana wanjye, ongera ugire abana banjye inama kuko barambabaje cyane. Bambwirire, uti ndababaye, ndababaye, ndababaye cyane. Koko mwambabariye mukita ku cyo mbasaba nibura hakagira urokoka. Koko mwambabariye icyago kikabaca kure.

Bana banjye, mufite intambara nyinshi mu mitima yanyu,benshi mukomeje kugambanira bagenzi banyu mubabeshyera ibyo mutahagazeho. Nta rukundo mufite mubimenye rero abo bose bameze gutyo bagiye kubibazwa.


Umubyeyi Bikira Mariya nawe aba arje, aransuhuza, ati:


B.M.: Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira ibigeragezo byose uhura nabyo?

BY.: Uraho Mama!

B.M.: Umeze ute?

BY.: Mama, meze neza gahoro nawe urabibona.

B.M.: Mwana wanjye, ihangane kuko nkuri iruhande. Mwana wanjye, nsuhuriza abana banjye bose, uti nimugire amahoro, urukundo rwanjye rubasakaremo.

Bana banjye nimusenge, nimusenge, musenge kenshi, mwicuze, mwiyeze inzira zikigendwa. Bana banjye, naraje nzanye n’umwana wanjye ntimwamenye icyatuzanye, na n’ubu ntimurakimenya. Bana banjye, ubu benshi bari kugenda baganisha mu rwobo. Bana banjye, namanutse mu ijuru mbona hari icyo mukeneye mwebwe abanyarwanda. Nabazaniye byinshi ntumwe n’umwana wanjye Yezu Kristu, ndabibabwira ntimwabyumva, n’ibyo mwumvise mukabisiga aho mubyumviye.

Bana banjye, mugeze mu bihe bya nyuma, niyo mpamvu uyu munsi nje kubabwira amagambo ababaje umutima wanjye. Bana banjye, Rozari mpora mbasaba murayimpa? Murayitinya ngo ni ndende, ariko ni isengesho rikomeye ryirukana Shitani. Ni isengesho nkunda, iyo muyivuze mba ndi kumwe namwe.

Bana banjye, muravuga ngo Rozari irabarambira, ariko gucura imigambi mibi mugambanira bagenzi banyu ntibibarambira, ariko mukarambirwa Rozari yanjye ngo ni ndende. Bana banjye, nkunda kandi mwanyiyeguriye muyivuge kuko Rozari ari yo gakiza kanyu, muyivuge kuko ariyo buhungiro mufite. Bana banjye, nimukunde Rozari kandi musenge kenshi nibwo muzagira amahoro mwitabire kandi igitambo cya Misa mushyizeho umwete, musabira igihugu cyanyu amahoro cyane cyane muzirikana isengesho mwiyambaza umutima wanjye utagira inenge.

Bana banjye, ndareba igihugu cyanyu cy’u Rwanda nkarira adakama. Bana banjye, ibikomeye biraje kandi bizarokoka bake. Bana banjye,mugeze mu bihe bikomeye, mugeze mu bihe bya nyuma. Simvuze umumnsi cyangwa isaha cyangwa umunota ariko mugiye gutungurwa. Bana banjye, mu gihugu cyanyu cy’u Rwanda nabasuye mbakunze, ntabwo nigeze nduhuka kubabwira ko intambara ikomeye iri mu mitima yanyu, ariko kenshi ntabyo mwumvise. Bana banjye naje mbabaye kubera ko ibyo twasezeranye mutabikora.

Bana banjye, igihe musenga mujye mwicisha bugufi, mwumve ko uwo mubwira abumva, ko abakunda, kandi icyo mwamusaba cyose abaha.

Bana banjye rero uwanjye wese ahorana ibigeragezo, ahora ababara, ahora arwaye, ahorana ibibazo kubera ko nababwiye ko inzira y’Imana iba ifunganye, ariko iya Shitani ikaba yaguye , kuko icyo usabye cyose irakiguha. Ubwo rero kugira ngo ugere ku cyo ushaka, urabanza ukiyuha, kugira ngo ashobore kunyura mu nzira Yezu yanyuzemo.

BY.: Mama, kubera iki hari abantu benshi bahorana ibibazo kurusha abandi? Hari abarwayi, hari imfubyi, hari abapfakazi, ugasanga hariho abafite ibibazo abandi ari ntabyo bafite kandi twese dusenga.

Mama, cyangwa ugasanga mu rugo rumwe ari ho hari ibibazo byinshi kandi abagukunda ari benshi? Kuki utabagabanya? Cyangwa ngo umuntu afateho yumve ko n’undi wese ashobora kubabara?

B.M.: Bana banjye, ntawe uhora yishimye n’ubabara ageraho agahabwa kandi hariho n’abarira abandi bishimye. Abababaye nabo bagera igihe bagahabwa kuko kenshi mba ndeba guca bugufi kwabo. Bana banjye, Abanyarwanda ndabakunda, ndabakunda, ndabakunda ariko ntimubimenya!

U Rwanda nabahaye amavuta menshi inshuro nyinshi mbereka ko mpari, ababyemera ni bakeya kandi ibyo byabaye kuva kera n’uyu munsi nkiyabaha. Nabahaye ikivuguto cyiza muranga ahubwo ngo murishakira vino isharira. Nabahaye amavuta kugira ngo abakize indwara zose ku mubiri no kuri roho ariko abenshi ntimubyemera.

Ariko bana banjye, uwemeye yizera arakira. N’ubu rero hamaze gukira benshi b’ingeri zose. Bana banjye b’Abanyarwanda, u Rwanda ntimuzi ikirezi mwambaye, iyaba mwari mukizi mwakumvise icyo tubabwira.

Bana banjye, ntabwo namanukiye muri kino gihugu ubusa, nabonaga hari icyo mukeneye. Bana banjye, abatwiyambaza jye n’umwana wanjye mushyizho umwete nimuhumure muri ibi byago bya rurangiza bigiye kubagwirira muzarindwa na njye. Bana banjye, nimutwiyambaza nta buryarya cyane cyane muri bino bihe bibi bya rurangiza bigiye kubabwirira kuko ari twe gisubizo cyanyu.

Bana banjye, abazanyiyambaza muri Rozari yanjye, abo nzabarinda cyane cyane muri bino bihe bibi bibugarije.

Bana banjye, ngaho mubane nanjye urukundo rwanjye rubakomeze. Ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi. Bana banjye, uyu munsi wa none mbahaye umugisha wanjye wa kibyeyi. Bana banjye, muramenye sinzabe nyamwisiga ngo nisange, namwe kandi ntimuzabe baburamwaje.
Ngaho murakoze murakagira Imana.
-----------------------------
 
Article publié  à http://url-ok.com/cd4561

 et à rediffuser le plus largement possible.

 
Nous demandons les personnes de bonne volonté de nous aider à faire la traduction dans diverses langues ces messages  du Ciel.

 
Que Dieu vous protège et vous comble de grâces!

 
BUTERA Mathias
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post
O
inurl:2010
Reply